Oluline informatsioon vähenenud töövõimega inimestele

Kuu algus tähendab vähenenud töövõimega inimestele töövõimetoetuse väljamaksmist Töötukassa poolt.

Osalise/puuduva töövõimega isikud said Töötukaasalt veebruari keskel teate, et 1. märtsist peab Töötukassa töövõimetoetusest kinni ainult ühe kohtutäituri akti. Töötukassa rõhutab, et arestimisakti sisu eest vastutab kohtutäitur ja seadusega lubatud piiridest kinnipidamist jälgib samuti kohtutäitur. Kohtutäituri ülesanne on enne arestimiskorralduse tegemist selgitada välja isiku sissetulekud, ülalpeetavad ja sellest informatsioonist lähtuvalt teha toetuse või hüvitise arestimise korraldus.
Järgnevalt juhised, et ei korduks veebruaris töövõimetoetuse arestimisega kogetud probleemid:


     1. KONTROLLIGE töövõimetoetuse arestimise AKTi! On see koostatud/uuendatud pärast täitemenetluse seadustiku § 132 lg 1 2 jõustumist (10.06.2018).
         - alla palga alammäära suurusest sissetulekust (töövõimetoetus on alla palga alammäära) on arestitav kuni 20%
         - 20%-ist vähem arestimine: täitur võib rahuldada võlgniku taotluse arestimisprotsendi vähendamiseks (arvestades mõjuvaid põhjuseid)
         Akti osas on vaja pöörduda täituri poole (kirjaliku avaldusega)!
     2. Mitu täiteasja: millist täiteasja täidetakse – kiireima vastuse saate Töötukassast.
     3. Töötukassa kannab teile töövõimetoetust üle vähem, kui seaduses sätestatud, siis on teil VÄGA KIIRE!
     Sissetuleku aresti alt vabastamise AVALDUSe peate tegema kohtutäiturile KOLME TÖÖPÄEVA JOOKSUL (toetuse laekumise päevast), nt 05.märts on neljapäev, avaldus täiturile hiljemalt 10.03.
            avaldusega kaasa kontoväljavõte tõendamaks, et töövõimetoetus teie ainuke sissetulek (nt. pereliikmete, sõprade rahaline abi = sissetulek, mis arestitakse).
      4. Teil on ülalpeetavaid: täitur kohustatud arestimisaktis märkima ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa. Kui aktis ülalpeetavatega seonduv puudub ja toetust laekub vähem; 3 tööpäeva avalduse tegemiseks täiturile enamarestitu tagasisaamiseks, arestimisakti täpsustamiseks, lisage avaldusele koopia lapse(te) sünnitunnistus(t)est.
Ülalpeetavate infot saab täpsustada ka toetuste väljamakse vahelisel ajal.
      5. Täiteasjaks on elatisenõue (lapse ülalpidamiskohustuse täitmiseks): töövõimetoetust saab arestida suuremas ulatuses kui 20%. Elatise nõudeid täidetakse eelisjärjekorras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhtnöörid koostas sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB)

§ ÕTB õigusabi erivajadustega isikutele

§ võtke ühendust tel 5385 0005 (esmaspäevast neljapäevani kl 10.00 kuni 15.00)