Infokiri: 11. märtsist kehtima hakkavad piirangud, erisused HEV õpilastele, koolieelsete lasteasutuste töökorraldus, toetusmeetmed õppijatele ja õpetajatele

Infokirjast leiate ülevaate 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini kehtivatest piirangutest, juhised distantsõppe korraldamiseks üldhariduskoolidele ning koolieelsete lasteasutuste töö tagamiseks, samuti info ministeeriumi ja partnerite koostöös pakutavatest toetusmeetmetest õppijatele ja õpetajatele.

 

Palume jagada juhiseid ka lapsevanematega.

 

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Sellest tulenevalt otsustas Vabariigi Valitsus, et kõik haridusastmed jäävad vähemalt 11. aprillini distantsõppele. Kõigil vanematel, kellel võimalik, soovitatakse koju jätta ka lasteaedades ja -hoidudes käivad lapsed.

 

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

 

1.–4. klasside õpilased peavad alates 11. märtsist jääma distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele. 5.–12. klasside õpilased ning kutse- ja kõrghariduse õppijad on jätkuvalt distantsõppel.

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda koolis kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

 

Erandina nähakse ette, et 1. –4. klasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel töötavate vanemate lapsi. Kontakttegevusi võib pakkuda ka õppijale, kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osalemiseks.

 

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Vähemalt 11. aprillini ei ole võimalik korraldada kontakttegevusena olümpiaade.

Kutseõppeasutuste ettevõtetes toimuva praktika läbiviimiseks peab õppija pidama nõu oma õppeasutuse ja praktikakohaga. Kui praktika läbiviimine pole võimalik (ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise tööülesannete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa ka õpilane piirangute perioodil praktikal osaleda.

 

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.

 

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

 

Siseruumides erandkorras läbiviidavate tegevuste puhul tuleb:

 

  • Kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Maski peavad kandma nii õppijad kui haridusasutuste personal.
  • Tagada hügieeninõuete täitmine.
  • Tagada hajutatus nii õpperuumis kui väljaspool seda.
  • Tagada, et haridusasutuste territooriumile ja hoonetesse ei lubata võõraid.
  • Tagada ruumide tuulutamine või nõuetekohane ventilatsioon.
  •  

Lasteaedade ja -hoidude töö

 

Lapsevanematel palume vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse kojujätmiseks, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

 

Lasteaias ei ole lubatud huvihariduse ja -tegevuse korraldamine.

 

Lasteaedade ja –hoidude töö korraldamiseks on Haridus- ja Teadusministeerium koondanud ülevaate vajalikest ennetusmeetmetest ning peamistest töökorralduse põhimõtetest.

 

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

 

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe läbiviimine on siseruumides keelatud. Võimalusel tuleks tegevustega jätkata distantsilt. Üksinda võivad asutuse ruumides viibida nii juhendajad kui harrastajad. Näiteks võib juhendaja käia asutuse ruumides videotunde salvestamas või õpilane vajadusel üksi saali kasutamas.

 

Välitingimustes toimuvate tegevuste puhul võib koos olla ja liikuda kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2-meetrist vahemaad. Distantsi tuleb hoida kogu tegevuse vältel. See tähendab, et näiteks paarikaupa harrastatava tegevuse puhul ei tohi vahetada partnerit. Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta ja juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

 

Piirangud ei kehti neile täienduskoolitustele ja nendega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks.

 

Samuti ei kohaldata piirangut riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

 

Järgmisest nädalast pakuvad ülikoolid koolilõpetajatele lisatuge

 

Alates 10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli matemaatika, eesti keele ja inglise keele kursustele, mis on mõeldud koolis õpitavat täiendavalt toetama. Põhikoolilõpetajad saavad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikakursusele alates 22. märtsist. Kõik kursused on tasuta, toimuvad e-õppena ja neil osalemine on vabatahtlik. Lähem info Harno veebilehel.

 

Ministeerium hakkab osaliselt kompenseerima asendusõpetajate töötasu

 

Haridus- ja Teadusministeerium on sõlmimas lepingut MTÜ-ga ASÕP asendusõpetajate töötasu osaliseks kompenseerimiseks, et pakkuda koostöö raames koolidele vajadusel korral õpetajate lühiajalist asendamist (kuni 2 nädalat). Üle 200 Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilase on väljendanud oma valmisolekut minna õpetajatele vabatahtlikuna appi. Koolide ja lasteaedade õpetajad saavad oma abisoovist teatada: https://bit.ly/abisoovid.

 

Vaimne tervis vajab praegu erilist tähelepanu

 

Erakordsel ajal on oluline jälgida õpilaste vaimset tervist, toimetulekut iseendaga ja suhtlemist kaaslastega. Sama oluline on pakkuda tuge ka õpetajatele ja ülejäänud kooliperele, et ennetada nende läbipõlemist.

 

Mures last, noort ja lapsevanemat saab aidata Harno Rajaleidjate e-nõustamine esmaspäevast reedeni kell 10-14. Oma küsimusi ja mõtteid saab jätta ka teistele aegadel ning neile vastatakse esimesel võimalusel. Lähem info Rajaleidja veebilehel.
Õpilaste vaimset tervist toetavad Peaasi ja Lasteabi veebilehed. Peaasi.ee pakub noortele vanuses 16-26 vaimse tervise teemal nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Lasteabi telefon 116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, nõu saab küsida ka veebivestluse kaudu.

 

Palju kasulikku infot leiab portaalist Teeviit.

 

Vaimse tervise teemadel räägiti ka 5. märtsi noorte pressikonverentsil, mida saab järele vaadata siin.

 

Harno Rajaleidjate ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud õpetajate tugiliin, kus nõu annavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega psühholoogid. Eestikeelne tugiliin on avatud tööpäeviti kell 12-20 telefoninumbril 7350 750, venekeelne tugiliin on avatud teisipäeviti kell 12-20 numbril 7350 760. Nõuandeid õpetajate läbipõlemise ennetamiseks leiate ka Peaasi veebilehelt.

 

Igale koolilapsele arvuti

 

Distantsõppe ajal on eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada peresid, kus puudub distantsõppes osalemiseks vajalik seade. Koostöös Lastekaitse Liiduga jõuab märtsi jooksul koolideni 1254 arvutit, mida abivajavatele peredele laenutada. Esimesed 150 arvutit jõuavad Maardu ja Ida-Viru maakonna koolidesse juba 15. märtsil.

 

Koolide ventilatsioonisüsteemide korrastamine

 

Kõik koolipidajad peaksid kasutama distantsõppe aega kooliruumide ventilatsiooni korrastamiseks, seadistamiseks ja puhastamiseks vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele ning TTJA juhistele: ventilatsioonisüsteemide töö eriolukorrasjuhis koolihoonetele.