Pressiteade: Naaseme tööle ohutult!

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
13. mai 2020

 

Sotsiaalministeerium: naaseme tööle ohutult!

Eriolukorra piirangute leevendamisega hakkavad paljud töötajad taas naasma töökohtadele. Sellega seoses tuletab sotsiaalministeerium meelde, et see peaks toimuma ohutult ning koostöös tööandjate ja töötajatega, nagu on ühise pingutusena toime tuldud ka töö ümberkorraldamisega eriolukorras.

Ettevaatusmeetmed nagu kaugtöö eelistamine, inimeste etapiviisilise töökohtadele naasmise võimaldamine, töötajate füüsilise kokkupuute vähendamine, ruumide õhutamine ja korralik koristus ning haigena koju jäämine on jätkuvalt olulised viiruste leviku takistamiseks.

„Eesti tööandjad ja töötajad on teinud eriolukorras tõsiseid pingutusi, et hoida inimeste tervist. Nüüd, kus eriolukorra meetmed hakkavad leevenema, peame üheskoos tagama, et tööle naasmine toimuks ohutult. On arusaadav, et nii töötajad kui tööandjad võivad töö jätkumisel tunda end uues olukorras ebakindlalt. Tööle naasmine võib olla pingeline, kuid tehkem seda konstruktiivselt ja mõistvas õhkkonnas. Seetõttu on oluline, et tööandjad mõtleksid ka enda tervisele ning kuulaksid ja arvestaksid töötajate ettepanekutega töökeskkonna muudatuste tegemisel. Igal tööandjal tuleks lähtuda edasiste tegevuste planeerimisel enda töökeskkonna spetsiifikast ja töö eripäradest. Oleme igati valmis tööandjaid abistama, sealhulgas on nii Tööinspektsioon kui Terviseamet koostanud juhiseid inimeste tööle naasmise toetamiseks,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Töökeskkonda naasmisel tuleks silmas pidada järgmist:

Haigena püsi kodus

Haigena jää koju! Haigestunud töötajatel palu jääda koju!

Hinda ja maanda riske

Enne inimeste tööle lubamist selgita välja, kuidas võivad töötajad töökeskkonnas viirusega kokku puutuda ja võta kasutusele tegevused riskide maandamiseks.

Mõtle läbi riskirühma kuuluvate töötajate kaitse.

Vajadusel pea nõu Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi või töötervishoiuarstiga, kuidas töökeskkonda ohutumaks muuta.

Aruta töötajatega töökeskkonnas planeeritavad muudatused läbi ja vajadusel juhenda neid enne tööle naasmist.

Korralda töö ümber nii, et töökohad oleksid võimalusel üksteisest eraldatud ja ühes ruumis viibiks korraga võimalikult vähe töötajaid.

Alusta tööd töökeskkonnas võimalusel etappide kaupa, eelista kaugtööd ja koosolekute pidamist sidevahendite kaudu.

Hajuta puhkepauside aegu, et puhkeruumi ei koguneks korraga palju töötajaid.

Järgi hügieeni

Pööra tähelepanu hügieenireeglitele, kätepesule ja desinfitseerimisvahendite olemasolule sisse- ja väljapääsude, liikumisteede ning koosoleku- ja puhkeruumide juures.

Korralda tööd viisil, et ühte töövahendit ja tööpinda kasutab võimalusel ainult üks töötaja ja taga nende regulaarne puhastamine.

Korista ja õhuta töö- ja puhkeruume, taga korralik ventilatsioon või piisav tuulutus.

Kasuta vajadusel isikukaitsevahendeid

Vajadusel väljasta töötajatele isikukaitsevahendid ja juhenda, kuidas neid kasutada.

 

Lisainfo:

tööle naasmise juhised Tööelu portaalis: www.tooelu.ee/tagasitoole 

COVID-19 tingitud eriolukorras töötamisest Tööinspektsiooni veebist: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2552/kogu-info-siit-koroonaviirus-ja-tooelu

kõikide Terviseameti koostatud juhistega on võimalik tutvuda Terviseameti veebilehel: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Plakat allalaadimiseks on leitav sotsiaalministeerium veebist: https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/juhis_toole_naasmiseks_plakat_210x297_ilma_bleedita_fit_to_page_est.pdf